KLAUZULA INFORMACYJNA

LIFE sp. z o.o. spółka komandytowa

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest LIFE sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Grzybowska 43A lok. U8, 00-855 Warszawa.

 

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w celu korzysta­nia z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz skontaktować się pod adresem: iod@lifeinstitute.pl

 

 1. Kategorie przetwarzanych danych

Na potrzeby świadczonych specjalistycznych usług zbieramy i przetwarzamy dane osobowe zarówno zwykłych, jak i szczególnych kategorii.

Twoje zwykłe dane osobowe przetwarzane przez nas to: imię (imiona) i nazwisko, PESEL, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, adres e-mail, nr telefonu, wizerunek.

Oprócz nich będziemy potrzebować danych dotyczących Twojego stanu zdrowia, w szczególności, lecz nie ograniczając się do wyników analizy pobranego od Ciebie materiału biologicznego. W Twojej dokumentacji medycznej mogą znaleźć się także dane genetyczne i biometryczne oraz dane o Twoich nałogach.

 

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

Na potrzeby świadczenia usług medycznych przetwarzamy Twoje dane osobowe szczególnych kategorii opierając się głównie na art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 (dalej: „RODO”). Dane zwykłych kategorii przetwarzamy w na podstawie art. 6 ust. 1 RODO. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, by:

 • objąć Cię umową opieki medycznej,
 • założyć i prowadzić Twoją dokumentację medyczną,
 • dokonywać rozliczeń z Tobą oraz z podmiotami, które miały opłacić choćby w części wykonaną dla Ciebie usługę medyczną, w tym w razie konieczności podjąć działania windykacyjne, włącznie ze złożeniem powództwa do sądu,
 • obsłużyć Twoje reklamacje (jeśli wpłyną),
 • przekazać Ci materiały promujące nasze produkty i usługi,
 • wypełniać obowiązek przechowywania określonych danych zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa,
 • tworzyć na nasze wewnętrzne potrzeby opracowania, zestawienia i analizy statystyczne uwzględniające Twoje dane,
 • wykonywać obowiązki wynikające z przepisów o statystyce publicznej,
 • bronić się przed roszczeniami związanymi z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi medycznej,
 • dochodzić roszczeń regresowych wobec naszych współpracowników, kontrahentów a także zakładu ubezpieczeń, który ubezpiecza naszą odpowiedzialność cywilną w związku z wypłatą na Twoją rzecz (lub na rzecz Twoich bliskich) odszkodowania,zadośćuczynienia lub renty,
 • wykazać przed organami podatkowymi wykonanie zobowiązania zawartej z Tobą lub na Twoją rzecz umowy o świadczenie usług medycznych,
 • zapewnić Ci bezpieczeństwo poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego.

 

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • umowa opieki medycznej (umowa, na podstawie której wykonano dla Ciebie usługę medyczną) – art. 9 ust. 2 lit. h RODO,
 • prawnie uzasadniony interes administratora danych, którym jest: marketing bezpo­średni naszych usług (w tym profilowanie), dochodzenie roszczeń, w szczególności z umowy opieki medycznej, obrona przed roszczeniami, a także zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych kategorii (jeżeli ją wyrazisz) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii (jeżeli jej udzielisz) – art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 1. Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie niektórych Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Wynik tej oceny będziemy dalej nazywać profilem. Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały ko­munikacyjne i promujące naszą działalność. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.
Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię (imiona) i nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego pro­duktu, źródło danych, a także adres IP. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www i aplikacjach mobilnych, korzystania z portalu pacjenta oraz preferencje wyrażone w naszych serwisach i aplikacjach.
Podane przez Ciebie dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane związane z zawartą umową będziemy przechowywać przez okres 5 lat – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane zawarte w dokumentacji medycznej będą co do zasady przechowywane przez okres 20 lat – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu. Wyjątki od tej reguły szczegółowo określa ustawa dnia z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W przypadku przetwarzania danych ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes będziemy je przetwarzać do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 30 dni, chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one taki dowód stanowić – w takim przypadku okres ich przechowywania ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom leczniczym lub podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w celu kontynuacji leczenia lub rozliczenia finansowego udzielonego świadczenia,
 • podmiotom, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują z nami w celu zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej,
 • dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne i organizacyjne, które umożliwiają nam zarządzanie oraz udzielanie opieki medycznej,
 • audytorom, kontrolerom lub podmiotom upoważnionym z mocy przepisów prawa do dokonywania kontroli udzielonej opieki medycznej lub dokumentacji medycznej,
 • obsługującym nas kancelariom i firmom prawniczym.

 

 1. Prawa

W związku z przetwarzaniem przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo do dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tylko w sytuacji, w której nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo do wycofania zgody, jeśli poprosiliśmy Cię o jej udzielenie (nie wpływa tona zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy przed jej wycofaniem).

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 1. Obowiązek podania danych

Twoje dane osobowe są potrzebne do objęcia Cię umową opieki medycznej oraz do sprostania wymogom ustawowym. Ze względów rachunkowych i podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach jest zupełnie dobrowolne